Аймаг / Хот сонгох :
v
Сүрэг сонгох :
 
СҮРГИЙН ЭРГЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ ХЭСЭГ
Нас Хүйс Оны эхний малын тоо Орлого тоо Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн тоо Бусад зарлага
5 ба түүнээс дээш Эцэг
Эр
Эм
4 Эр
Эм
3 Эр
Эм
2 Эр
Эм
1 Эр
Эм
төл Эр
Эм
Нас Хүйс Оны эхний малын тоо Орлого тоо Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн тоо Бусад зарлага
4 ба түүнээс дээш Эцэг
Эр
Эм
3 Эр
Эм
2 Эр
Эм
1 Эр
Эм
төл Эр
Эм
Нас Хүйс Оны эхний малын тоо Орлого тоо Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн тоо Бусад зарлага
3 ба түүнээс дээш Эцэг
Эр
Эм
2 Эр
Эм
1 Эр
Эм
төл Эр
Эм
Нас Хүйс Оны эхний малын тоо Орлого тоо Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн тоо Бусад зарлага
2 ба түүнээс дээш Эцэг
Эр
Эм
1 Эр
Эм
төл Эр
Эм
Нас Хүйс Оны эхний малын тоо Орлого тоо Өөрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн тоо Бусад зарлага
2 ба түүнээс дээш Эцэг
Эр
Эм
1 Эр
Эм
төл Эр
Эм
ГАРААС ОРУУЛАХ УТГУУД
Сүүнээс олсон орлого:
Малчин өрхийн хувьд сүү цагаан идээгээ борлуулж тасралтгүй орлого олох боломжгүй учир тооцоолуурт оруулаагүй болно. Гэхдээ сүү цагаан идээнээс тогтмол орлого олдог нь баталгаажсан бол энэ хэсэгт оруулна уу /жилийн орлого/
Бусад орлого:
Малчин өрхийн онцгой шинж чанартай Тогтмол олдог бусад орлогууд /мах, сүү, ноос ноолуураас бусад/
Зээлийн хугацаа :
Сараар оруулна уу
Зээл төлөх давтамж:
v
Зээлээ сар тутам, Улиралд, хагас жилд нэг удаа төлж болно.
Тооцоолох